Házi szennyvíz-csatorna építési javaslat


Az ingatlan határán belül a lakóház (igény esetén melléképület: mosókonyha, nyári konyha, stb…) háztartási szennyvizét a kivitelező által a telekhatáron belül kb 1 méterre elhelyezendő tisztító aknáig az ingatlan tulajdonosának (használójának) kell majd elvezetnie.
A tisztítóakna helyének kijelölését a kivitelezés fázisában a kivitelező szakemberei egyeztetik majd a tulajdonossal, a kért és szabályosan elhelyezhető akna pozícióját helyszínrajzi vázlaton írásban (aláírással megerősíti a tulajdonos is) rögzítik majd. A bekötővezeték építése csak ezt követően történik! Azon ingatlanok, melyek utcasarokra esnek, s mindkét utcában lesz közterületi csatorna, bármely ágra kérhetik a csatlakoztatásukat. A települési hálózat terve a helyi POLGÁRMESTERI HIVATALBAN kifüggesztésre kerül, megtekinthető lesz. Ezen a tervező bejelöli az általa javasolt ingatlan-csatlakozást, melytől jelen tájékoztatóban megfogalmazottak figyelembe vételével a tulajdonos eltérhet. Internettel rendelkező tulajdonos bejelentkezés esetén E-mailban is kérheti a terv számítógépére történő megküldését. (Tervező címe: palocorszag@chello.hu. Levelükben kérjük feltüntetni a kérelmező nevét, valamint a település megjelölését, illetve ha nem a feladó helyére kért válaszlevél esetén az E-mail címet is. E-mailban elküldött kérdésre is válaszol a tervező. Az általános kérdéseket és az arra adott tervezői válaszokat megjelentetjük.)
A házi szennyvíz elvezető csatorna építése nem engedély köteles, de javasolt az alábbi védőtávolságok betartása (minimum): Épülettől: 1,0 m ; Vízvezetéktől: 1,0 m ; Gázvezetéktől: 1,0 m; Földkábeltől:  0,8 m

információ

A házi szennyvíz-csatornát minimálisan 1% (1 cm lejtés 1 m-en), max. 15 %  (15 cm lejtés 1 m-en ) egyenletes lejtéssel, a legkevesebb iránytörés beiktatásával kell megépíteni. A lejtésnek végig azonosnak kell lenni a dugulás megelőzése érdekében! Amennyiben iránytörés szükséges, úgy a 90°-os iránytörést célszerű nagysugarú 90°-os ívcsővel, ennek hiányában 2 db 45 °-os idommal megoldani a későbbi könnyebb karbantartás érdekében (nagyobb íven a tisztítóspirál áthatoló-képessége jobb).
A bekötővezeték javasolt csőátmérője 110 mm, anyagát tekintve KG-PVC illetve ezzel megegyező szilárdságú és vízzáróságú más anyagból kell megépíteni. Csatlakozásai vízzáró kötéssel készüljenek: nem csak a szennyvíz talajba való kijutása megakadályozására, hanem a talajvíz csatornahálózatba való nemkívánatos bevezetése miatt is. Ugyancsak tilos az esővizet a szennyvíz csatornába vezetni! Ellenőrizni fogják, s szigorúan büntetik majd!
A házi csatorna javasolt minimális földtakarása a felületi terhelés miatt (minimum ): Gépkocsi bejáróban: 1,2 m; Egyéb területen: 0,8 m
Ezen földtakarási értékek szükség esetén és egyedi esetekben műszaki védelem (hőszigetelés, védőcső, védőbeton) alkalmazása mellett csökkenthetők.
vezeték

A házi csatorna kiépítésénél célszerű az épület azon pontjától indulni, ahol a lakóház belső lefolyó csöve átvezetésre került az épület külső falán. Ez az ún. kitörési pont és a kivitelező által elhelyezett házi tisztító akna között célszerű a legrövidebb úton lefektetni a házi csatornát.
Amennyiben az ingatlan szennyvízcsatornára rákötendő lakószintje vagy pinceszintje a gerinccsatornán található (a rákötéstől jobbra és balra lévő szomszédos) akna fedlapja szintjénél mélyebben van, az ingatlan bekötőcsatornája előtti saját csatornaszakaszba a szennyvíz visszaáramlását meggátló gyári szerelvényt (torló csappantyút) célszerű – karbantartása miatt hozzáférhető módon - beépíteni.
A közcsatorna részét képező, a kivitelező által épített házi tisztítóaknába az ingatlanról a házi csatornát bekötni a tisztítóaknán gyárilag kialakított tokos csonkon keresztül kell. Amennyiben az épület felől érkező és a gyári csonk között jelentős szintkülönbség mutatkozik (melyet a legnagyobb lejtéssel sem lehet megoldani) két 45 fokos idommal és a közé épített csőszakasszal rövid távon egy nagyobb lejtés beépíthető közvetlen a tisztítóakna elé.
A 110 mm-es házi szennyvíz-csatornára a későbbi karbantartást lehetővé tevő tisztítónyílásokat célszerű beépíteni. Ezek javasolt helyei: az épületből való kilépést követően, iránytörésekbe, egyenes szakaszon legalább 10 méterenként. A tisztítónyílás legegyszerűbb módja egy szárával felfelé állított 110 mm-es T idom beépítése, melyet a felszínig meghosszabbítunk. Itt úgy kell a csövet elvágni, hogy összetétel után a csövön lévő gyári tok a kiépítés helyétől (zöld terület, vagy térbeton) függően vagy a terepbe simuljon, vagy kiemelkedjen belőle. A szagmentes és vízzáró lezárás gyári dugóval biztosítandó. Amennyiben járófelületbe esik a tisztítónyílás, célszerű kis átmérőjű (300 mm, a kereskedelemben kapható) öntöttvas vagy műanyag fedlappal védeni a felszín alatt 5 cm-rel végződő, az előzőekben vázolt kiépítésű csonkot. A derékszögű irányváltoztatás két 45 fokos idoma közé célszerű a T idomot beépíteni. Az így kialakított tisztítónyílásból mindkét irányban elvégezhető a tisztítás.

TILOS a meglévő szennyvíz tároló (derítő) túlfolyóját a tisztítóaknába csatlakoztatni, ezáltal a tisztíthatatlan minőségű szennyvízzel terhelni a megépült csatornát, s ezen keresztül a szennyvíz-tisztító telepet. Az így bevezetett szennyvíz bűz-problémát fog okozni az elvezetést követő csatornaszakaszokon! A meglévő szennyvíz tároló előtt a becsatlakozó vezetéket - az utca gyűjtőhálózat üzembe helyezését követően – szét kell vágni, s a megépülő tisztító aknáig új szakaszt kell kiépíteni, hogy a friss szennyvíz mielőbb az utcai gyűjtőcsatornába jusson. Ez a megoldás ott jöhet szóba, ahol a szennyvíz tárolók most is az utca felőli telekhatár mellett, az előkertben vannak megépítve. Az épületek mögötti „hátsó” elhelyezésű tárolóknál az épületből kilépő vezetéket át kell „fordítani” az utca felé, a tisztítóaknáig új szakaszt építve.
Az üzemeltető (Vízmű) a fent leírtak szabályos végrehajtását a fogyasztói szerződés aláírását megelőző időszakban helyszíni szemlén ellenőrizni fogja, s csak a szabályosan megépített és becsatlakoztatott házi csatorna esetén köt szerződést az ingatlan szennyvíz-elvezetésére.